KIHUn toimintakertomus 2015

Vuosi 2015 oli Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimus- ja kehittämissäätiön (KIHU-säätiön) kuudestoista ja Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus KIHUn kahdeskymmenesviides toimintavuosi. KIHU-säätiön omistamalla Sports Research and Development Oy:llä täyttyi viidestoista tilikausi.

KIHUn toiminta perustui säätiön sääntöjen lisäksi strategiaan (2009), johtosääntöön, työpaikkaohjesääntöön, Suomen Olympiakomitean ja Paralympiakomitean kanssa tehtyyn sopimukseen Osaamisohjelman toteutusvastuista, sekä Opetus- ja kulttuuriministeriön ja KIHUn väliseen tavoiteohjausasiakirjaan. Toimintavuonna KIHUn uutena johtajana aloitti 1.1.2015 LitT Sami Kalaja. KIHU teki yhteistyötä mm. Suomen Olympiakomitean, Suomen Paralympiakomitean, n. 20 urheilulajin, viiden valmennuskeskuksen, 21 urheiluakatemian, VALO ry:n, Suomen Valmentajat ry:n, Jyväskylän yliopiston, Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja ammattiopiston sekä Jyväskylän kaupungin kanssa. KIHU oli aktiivisesti mukana Suomen Olympiakomitean Huippu-urheiluyksikön (HUY) johtoryhmän ja useiden työryhmien toiminnassa.

Vuonna 2015 KIHUssa toteutettiin kaksi Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) rahoittamaa tutkimusprojektia sekä kolme muuta kehitysprojektia. Lajiliittoyhteistyö painottui osallistuvaan asiantuntijatoimintaan, jossa KIHUn osaamista kohdennetaan yksittäisten projektien sijasta pitkäjänteisellä käytännön valmennustapahtumia palvelevalla toiminnalla valittujen asiakaslajien toiminnan tueksi. Keskeisenä johtoajatuksena on ollut valmentautumisprosessin monipuolinen kehittäminen. Olympiakomitean, Paralympiakomitean, Valo ry:n ja KIHUn viestinnät tekivät tiivistä yhteistyötä, josta näkyvimpänä tuloksena on suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen sport.fi -portaali. Toimintavuonna jatkettiin EAKR-rahoitteisen ”Huipputestausyksikkö kilpaurheilun, liikunnan ja hyvinvoinnin kehittämisympäristönä -hankkeen jatkoksi syntynyttä Sports Lab Jyväskylä toimintaa yhdessä Jyväskylän yliopiston ja Jyväskylän ammattikorkeakoulun kanssa.  Testaus- ja valmennuspalveluiden markkinointiin ja tuottamiseen keskittyvää Sports Lab Jyväskylän toimintaa pyöritettiin KIHUn omistaman SDR oy:n alaisuudessa. Liikuntalääketieteen erikoistumiskoulutuksen siirto LIKES Säätiöltä KIHUlle saatiin vietyä päätökseen. Maarit Valtonen valittiin KIHUn vastuulääkäriksi toukokuussa 2015 ja varsinainen erikoistumiskoulutustoiminta käynnistyi marraskuun 2015 alusta. Osana lääkärikoulutustoimintaa KIHUn tiloissa toteutettiin konsultatiivista urheilulääkäripalvelua Keski-Suomen Urheiluakatemian (K-S Ura) urheilijoille ja Suomen Olympiakomitean määrittelemille kärkiurheilijoille. KIHU tarjosi vuonna 2015 työtilat ja työyhteisönSuomen Olympiakomitean huippu-urheiluyksikön kahdelle lajiryhmävastaavalle.

KIHU tuotti toimintavuonna kaksi raporttia KIHUn julkaisusarjassa, kuusi peer review tutkimusartikkelia, 14 lehti- tai nettikirjoitusta, 24 pelianalyysi- ja käyttöraporttia ja 61 palauteraporttia. KIHUlaiset pitivät 15 kansainvälistä esitelmää ja 74 luentoa kotimaisissa tilaisuuksissa. KIHU oli aktiivitoimijana mukana kansainvälisessä 15 maan urheilujärjestelmiä vertailevassa SPLISS-tutkimuskokonaisuudessa. KIHUn ja Jyväskylän yliopiston tutkijoiden yhteisohjauksessa on tekeillä neljä väitöskirjaa. KIHU taustaisista tutkijoista vuonna 2015 tohtoreiksi väittelivät Piia Kaikkonen ja Christoph Rottensteiner, pro gradu töitä valmistui kolme kpl. Kihu ylläpiti kolmea verkkosivustoa. Tutkimuskeskuksessa toimi viisi kotimaista harjoittelijaa ja yksi ulkomainen tutkija. Huippu-urheilun muutosprosessin suuntaviivojen mukaisesti KIHUn asiantuntijoiden työpanosta valittujen urheilulajien tukemiseen lisättiin huomattavasti mm. leiri- ja kilpailutapahtumiin käytettyjen vuorokausien osalta, mikä osaltaan vähensi KIHUn kirjallista tuotosta ja varsinaiseen tutkimustoimintaan panostusta. Osallistuvan asiantuntijatoiminnan toiminnan leiri- ja kilpailutoimintaan liittyviä matkavuorokausia kertyi yhteensä yli 500 kpl.

OKM:n säätiölle osoittama toiminta-avustus oli 1 615 000 euroa ja Jyväskylän kaupungin avustus 166 000 euroa. OKM myönsi projektirahoitusta 370 000 euroa. Suomen Olympiakomitea osallistui KIHUn asiantuntijatoimintaan 150 000 eurolla ja Paralympiakomitea 30 000 eurolla. Muut avustukset ja tuotot sekä palvelutoiminnan tuotot olivat yhteensä 193 016 euroa. Varsinaisen toiminnan tuotot olivat yhteensä 2 184 314 euroa. Tilikauden ylijäämä oli 69 891 euroa. Säätiön palveluksessa tilikauden aikana oli keskimäärin 30,6 henkilöä.

Säätiön sääntöjä muutettiin v. 2015 vastaamaan toimintaa myös liikuntalääketieteen erikoiskoulutuksen osalta.

Hallituksen puheenjohtajana toimi Huippu-urheiluyksikön johtaja Mika Kojonkoski (Suomen Olympiakomitea) ja varapuheenjohtajan professori Keijo Häkkinen (Jyväskylän yliopisto). Muut hallituksen jäsenet olivat tuotantojohtaja Pia Nybäck (Suomen Olympiakomitea), johtaja Ilkka Rahnasto (Suomen Olympiakomitea), yliopistolehtori Kalervo Ilmanen (Jyväskylän yliopisto), professori Mirja Hirvensalo (Jyväskylän yliopisto), kansanedustaja Sinuhe Wallinheimo (Jyväskylän kaupunki), huippu-urheilujohtaja Jarmo Mäkelä (Suomen Urheiluliitto, lisäjäsen) ja valmennuspäällikkö Marjoona Teljo (lisäjäsen). Hallituksen esittelijänä ja sihteerinä toimi johtaja, tohtori Sami Kalaja. Hallitus kokoontui kahdeksan kertaa. Tilintarkastajina toimivat KHT-yhteisö SYS Audit Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT-tilintarkastaja Anssi Tikkanen ja HTM-yhteisö Tilintarkastus Riuttanen Oy, päävastuullisena tilintarkastajan KHT-tilintarkastaja Lauri Heinonen.